Daftar Nama Calon Peserta Yudisium S.Ked Februari 2018


DAFTAR NAMA CALON PESERTA YUDISIUM S.KED
PERIODE FEBRUARI 2018
NO
NPM
NAMA
BEBASAKAD
KEU
PERPUST.
LAB.
1
11310479P
Andri Litofia
2
10310106
Dika Puspita Dewi
v
v
v
v
3
10310208
Khristianto Yuwono
v
v
v
v
4
10310434
MSY Siti Ika Barokah
v
v
v
v
5
11310076
Bonifasius Rommy Vito Kusuma
v
v
v
v
6
11310354
Silvania Zuita
v
v
v
v
7
12310369
Rahmat Fikri
v
v
v
v
8
13310002P
Sri Rezki
9
13310004
Abdullah Al Azzam
v
v
v
v
10
13310005
Abdurrahman Subhaan
v
v
v
v
11
13310016
Afwan Saidi
12
13310017
Aga Angger Arganis
v
v
v
v
13
13310023
Alfian Rizki Maulana
v
v
v
v
14
13310026
Amelia Wardiman
15
13310050
Aulia Rachmawati Ilham
v
v
v
v
16
13310087
Devy Putri Mutmainah Jannaty Suryadi
17
13310098
Diana Zukri Pratiwi
18
13310115
Eko Raharjo
v
v
v
v
19
13310118
Elvin Yufira (13310118/17360312)
20
13310127
Fajri Okta Pratama
21
13310149
Galuh Novita Maharani
22
13310160
Harry Putra Pratama
23
13310166
Herry Desrimon
24
13310169
Hilda Apriyani Santoso
25
13310173
I Made Noval Fauzi
v
v
v
v
26
13310174
I Wayan Niko Agita
v
v
v
v
27
13310180
Ikrar Ramadhan
v
v
v
v
28
13310189
Indira Ulfa Nafisah
v
v
v
v
29
13310192
Intan Aisyah
30
13310199
Irna Anggraini
31
13310203
Jemino
32
13310213
Kusnadi
33
13310226
M Fergiawan Bagus Hening Pratama
34
13310245
Moch. Ainal Abadi Bauty
v
v
v
v
35
13310250
Muhammad
v
v
v
v
36
13310316
Putri Ayu Dwi SY
v
v
v
v
37
13310348
Riksa Budiarti
v
v
v
v
38
13310356
Rismawati
v
v
v
v
39
13310399
Syah Habib Aji Putra
v
v
v
v
40
13310449
Zaleha Ulfa
v
v
v
v
41
13310456
Hendra Marta Wibowo
v
v
v
v

Tidak ada komentar:

Posting Komentar